โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

 2 พ.ค 2562    1,285 ครั้ง

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. อายุไม่เกิน 45 ปี  (หากอายุเกินที่กำหนดอาจจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก)
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร