โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครู 3 อัตรา

 10 เม.ย 2562    4,277 ครั้ง

โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครู 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 3 อัตรา
-ครูผู้ช่วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
-ครูผู้ช่วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) 1 ตำแหน่ง
-ครูผู้ช่วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) 1 ตำแหน่ง

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครพร้อมยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบแนบหลักฐานการสมัคร โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในนามมหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ และส่งเอกสารมาที่ งานบริหารบุคคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยฯจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร