โรงเรียนบ้านไสขาม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

 11 ต.ค 2561    2,829 ครั้ง

โรงเรียนบ้านไสขาม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านไสขาม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18-24 ตุลาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7745-2245 หรือ 08-4306-1722

ประกาศรับสมัคร