โรงเรียนบ้านโคกพยอม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 15 พ.ค 2561    9,848 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโคกพยอม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก การประถมศึกษา / ทั่วไป 2 อัตรา (เอกทั่วไป= ไม่จำกัดสาขา)
อัตราเงินเดือน: 7500 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค. / ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค. / ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้จบสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา / หรือสาขาอื่น
- หากเป็นผู้จบสาขาวิชาอื่นสามารถสอนประจำชั้นได้ หรือมีประสบการณ์การสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ณ ห้องเรียน VIP โรงเรียนบ้านโคกพยอม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร