โรงเรียนบ้านสุโสะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามแบบเข้ม

 7 ก.ย 2562    1,823 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสุโสะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามแบบเข้ม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: วิทยากรอิสลามแบบเข้ม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีสัญชาติไทย
2 นับถือศาสนาอิสลาม
3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ
4 มีวุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่มีหน่วยงานของรัฐรับรอง
5 ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้น
6 เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ กคศ.
7 มีความเลื่อมใสต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9 ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้รับกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านสุโสะ ตําบลธารคีรี อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 10-13 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร