โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 5 ธ.ค 2560    734 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-7 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
โรงเรียนบ้านสันกำแพง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,140 บาท โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
3. สามารถสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาได้
4. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภากำหนด

หลักฐานประกอบในการยื่นใบสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-7 ธันวาคม 2560 ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบสัมภาษณ์ และทดสองสอน (นักเรียนชั้น ป.3) ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.15 น. ประกาศผลวันสอบ ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มทำงาน วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560