โรงเรียนบ้านกรงปินัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 1 ก.พ 2562    4,701 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกรงปินัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ปัจจุบันมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน อำเภอกรงปินัง , อำเภอเมือง จังหวัดยะลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร