โรงเรียนน้ำพอง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 4 ก.ค 2562    2,275 ครั้ง

โรงเรียนน้ำพอง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9140 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. เป็นผู้ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนน้ำพอง ตําบลหนองกุง อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 3-8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายโทรศัพท์ 08-7213-5633 (คุณครูชนกนาถ ชื่นมณี) หรือ 06-050-8989 (คุณครูศักดิ์สุนทร กมลรัตน์)

ประกาศรับสมัคร