โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

 8 พ.ค 2562    1,232 ครั้ง

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4.  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
5. ผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร