โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 10 ก.พ 2562    3,216 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
 -อัตราค่าจ้าง วันละ 300.- บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
 -อัตราค่าตอบแทนนอกเวลา เวรละ 300.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
-อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีขึ้นไปถึง 35 ปี
 -เพศชาย
 -สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับรถยนต์บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องในขณะปฏิบัติงานกรณีเมื่อเกิดปญหา
 -มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์รถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย
 -สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/เป็นกะนอกเวลาราชการได้
 -สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

2. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
-อัตราค่าจ้าง วันละ 480.- บาท(สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
-อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไปถึง 35 ปีบริบูรณ์
 -เพศหญิง หรือเพศชาย
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่มีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 -มีความรู้ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอรพ์ ื้นฐาน
 -สามารถขับรถยนต์ได้และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -ประสบการณ์ในการทํางาน (ถ้ามี)


3. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
-อัตราค่าจ้าง วันละ 480.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
 -ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เวรละ 480.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
-เพศชาย
-อายุไม่ต่ำกวา่ 23 ปีขึ้นไปถึง 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ประกาศรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวฒุ ิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือไม่ต่ำกว่านี้ตามที่กําหนด
-ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องมือแพทย์
 -ดูแลบริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์
-ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้
-มีความขยัน ซ่อืสัตย์อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 -สามารถขับรถยนต์ได้และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -หากมีประสบการณ์ในการทํางาน (ถ้ามี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.053-771300, 053-771056

ประกาศรับสมัคร