โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    6,089 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาตร์การกีฬา

2. นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเปนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชระเบียน) 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาเวชระเบียน

4. เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร