โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

 7 ก.พ 2562    29,259 ครั้ง

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ  14 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางเวชสถิติ เวชระเบียน

3. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์

4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาด้านพาณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร

5. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสต์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาด้านพาณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร