โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 12 ก.ย 2562    3,589 ครั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2562

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน  1  ตำแหน่ง

----------------------------------------------
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด   มีความประสงค์  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการของปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด  นั้น ทั้งนี้  ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 อายุ 20- 35 ปี
 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการ  คอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์,สาธารณสุข
 มีความรู้เกี่ยวกับการการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมword,  excel  , power pointเป็นอย่างดี
หากมีความรู้เกี่ยวกับติดตั้งsofewarหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ หรือเขียนโปรแกรมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ภูมิลำเนาในตำบลทุ่งตำเสา หรือตำบลใกล้เคียง
สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 นิสัยเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน   อดทน  มีความประพฤติดี ขยันซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

หลักฐานการับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ   1  ฉบับ
3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6  เดือน  จำนวน  1 ฉบับ
4. .สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปวช ขึ้นไปจำนวน  1  ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ  ผู้ช่วยงานทันตกรรม ,ทำการเงินและพัสดุ, คีย์ข้อมูลระบบโปรแกรมJHcisดูแลระบบแลนด์ระบบข้อมูลของรพสต.ซ่อมและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นทำหนังสือราชการ พิมพ์งานเอกสาร ทำนำเสนอpower point  ฯลฯ ทุกงาน จนท.จะสอนงานให้

อัตราเงินเดือน  7,400 บาท/เดือน และมีค่าล่วงเวลาเวรวันหยุดเดือนละประมาณ 720 - 1,080 บาท

สถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  2562 ถึง วันที่  22 กันยายน  2562  เว้นวันหยุดราชการ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด    ติดต่อ  โทร.  074-800940
การประกาศ วัน  เวลา  สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่  24  กันยายน  2562
สอบคัดเลือก ข้อเขียนเวลา 09.00-10.00  น สอบปฏิบัติ 10.00-10.30  น.  สอบสัมภาษณ์13.00-15.00  น.ในวันที่  27  กันยายน  2562   
 ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 30  กันยายน  2562   รายงานตัวและขึ้นบัญชีไว้  1  ปีและ เริ่มทดลองปฎิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562