โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา

 31 พ.ค 2562    7,027 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา เงินเดือน 7590-8300 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
- มีความรู้ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การช่วยเหลือคนไข้การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาลเช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี)

3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. นายช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์

5. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5390-8500 ต่อ 60447-60449

ประกาศรับสมัคร