โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

 9 ส.ค 2562    10,015 ครั้ง

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11760 บาท
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาพยาธิวิทยา  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางอาชีวอนามัย หรือทางอาชีวอนามัยความปลอดภัย  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์              

3. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7105 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 6905 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร