โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

 2 เม.ย 2562    2,028 ครั้ง

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,900 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 17,407 บาท

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ได้ปริญญาบัตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ และสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.

5.ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ: หากมีความสามารถในการจัดทำแบบแพลน, BOQ, TOR และสามารถใช้ โปรแกรม skethup หรือ 3Dmax จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท ในวันสอบปฏิบัติ และสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2562 หมายเหตุ : วันที่ 8 เมษายน 2562 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร