โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 74 อัตรา

 4 ส.ค 2562    13,028 ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จาก คณะอนุกรรมการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

2. นักโภชนาการ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท
- ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) สาขาวิชา โภชนาการและการกําหนดอาหาร สาขาวิชาโภชนาวิทยา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการ จัดการความปลอดภัยในอาหาร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(กําหนดอาหารและโภชนบําบัด)

3. พยาบาลวิชาชีพ 70 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา  เงินเดือน 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านหลักสูตร การอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I 2 ปี)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

5. พนักงานบริการ(ด้านขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ต้องมีใบขับขี่แนบการประกอบการสมัครด้วย)

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร