โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    27,221 ครั้ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ หรือทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

2. นักทรัพยกรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์

3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชากายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

4. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร