โรงพยาบาลปางศิลาทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 13 ก.ย 2561    3,896 ครั้ง

โรงพยาบาลปางศิลาทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11340 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท
- เพศชายได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 3-20 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.08-2408-6300

ประกาศรับสมัคร