โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

 11 ต.ค 2560    7,920 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นักวิชาการสาธารณสุข (สาธารณสุขศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. นักวิชาการสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบำบัด  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
5. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,800-17,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา  เงินเดือน 11,500 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

- วุฒิม.3ที่ผ่านอบรมหลักสูตรการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ หรือวุฒิม.6
2. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- อายุ 25-35 ปี วุฒิม.3-ม.6
3. พนักงานเปล 1 อัตรา
- เพศชาย วุฒิม.3-ม.6
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา
- เพศชาย วุฒิม.3-ม.6
5. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
- เพศหญิง วุฒิม.3
6. แม่บ้าน 1 อัตรา
- เพศหญิง วุฒิม.3
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 6-20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4431-1856 ต่อ 151 หรือ 152

ประกาศรับสมัคร