โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 57 อัตรา

 13 มี.ค 2562    3,990 ครั้งรายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
3 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
6 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
8 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
9 พนักงานกู้ชีพ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
10 ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 7 อัตรา
11 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 1 อัตรา
12 พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
13 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
14 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 24 อัตรา
15 พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
16 พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
17 พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
18 พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร