โรงพยาบาลน้ำยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 2 เม.ย 2562    3,424 ครั้ง

โรงพยาบาลน้ำยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-  เพศหญิง
- อายุ 18 – 32 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- กรณีส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร