โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 เม.ย 2562    2,624 ครั้ง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-17 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11450-12240 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2. ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 5-17 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-4229-5760 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร