โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 8 อัตรา

 9 ม.ค 2562    7,361 ครั้ง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 23,630 บาท
- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกาต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ไม่ต่ำกว่ากว่า TOEIC 600 คะแนน TU-GET 350 คะแนน หรือ TU-STEP 35 คะแนน โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 1 ปี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร

3. นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) หรือสาขาสถิติ

4. ครูการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาพิเศษ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

6.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

* ผู้สมัครที่ยัง ไม่ผ่าน ภาค ก. ก.พ. หรือ Smart For Work(ของ ม.ธ.) ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test)
** ผู้ที่สอบผ่าน ภาค.ก. ของ ก.พ. หรือ Smart For Work(ของ ม.ธ.) แล้วไม่ต้องเข้าทดสอบ Aptitude Test (แนบเอกสารวันสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2926-9368 หรือ0-2926-9369

ประกาศรับสมัคร