โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 8 อัตรา

 4 ส.ค 2562    7,698 ครั้ง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ
1. นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาโท) อัตราค่าจ้าง 23,630 บาท
ประจำงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา และมีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน หรือTU-STEP ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน โดยผลสอบ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

2. นักทรัพยากรมนุษย์ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจำงานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

4. นักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจำงานจัดหาพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นทางด้านเกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร และสหเวชศาสตร์ (โภชนบำบัด)

5. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจำงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
ประจำฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
ประจำสาขานิติเวช จำนวน 1 อัตรา
ประจำฝ่ายบริหารแผนและการคลัง จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

ผู้สมัครที่คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเข้าทดสอบวิชา Aptitude Test ที่โรงพยาบาลจัดสอบ
1 ผู้สมัครซึ่งสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยในระดับวุฒิปริญญาโทสำหรับตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาโท ในระดับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสำหรับตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาลที่แนบท้ายประกาศนี้
2 ผู้สมัครซึ่งสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Recruitment หรือ Smart for Workของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยในระดับวุฒิปริญญาโท สำหรับตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาโท ในระดับวุฒิไม่ต่ำกว่า
วุฒิปริญญาตรีสำหรับตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 2 ปี (SMARTfor WORK สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนน) นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัครตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาลที่แนบท้ายประกาศนี้ซึ่งจะต้องยื่นหลักฐานผลการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ภายในไม่เกินวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้นหากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ดังกล่าวและจะต้องเข้าทดสอบด้านAptitude Test ในครั้งนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2926-9368

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร