โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    4,550 ครั้ง

โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 11,340 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,596 บาท (ปวท.ปวส.อนุปริญญา ดูในประกาศ)
3. พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าจ้างแบ่ง % 60/40 (ดูในประกาศ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7738-1167 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร