โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 13 ส.ค 2562    4,934 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ และสารบรรณ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

3. นักบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี

4. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาการเงิน, การบัญชี

5. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองาน ด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิสาขาเกี่ยวกับการบริการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

 ประกาศรับสมัคร