โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา

 16 พ.ค 2561    14,740 ครั้ง

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

1.2 กลุ่มงานการเงิน
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  354  บาท

1.3 กลุ่มงานพัสดุ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ 354 บาท

1.4 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
1) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  354  บาท
2) ตำหน่งช่างเชี่อม จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

1.5 กลุ่มการพยาบาล
1) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล   จำนวน  3  อัตรา  ค่าจ้างวันละ 360 บาท
2) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  6  อัตรา      ค่าจ้างวันละ 300 บาท
3) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน  3  อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

1.6 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300 บาท

1.7 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
1) ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร จำนวน  2  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท
2) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300 บาท

1.8 กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 1) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ครัวฮาลาล) จำนวน 1 อัตรา
    ค่าจ้างวันละ 300 บาท
2) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท    

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร