โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา

 12 ม.ค 2561    10,099 ครั้ง

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าจ้าง 600 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
-  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่หรือ
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3. พนักงานเปล 2 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- เพศชาย

4. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
-  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่หรือ
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-  เพศชาย

6. พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- เพศชาย
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร