โรงพยาบาลด่านขุนทด(นครราชสีมา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 28 ต.ค 2561    1,838 ครั้ง

โรงพยาบาลด่านขุนทด(นครราชสีมา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัดจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ13,380บาท
ด้วยโรงพยาบาลด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน1อัตราเพื่อปฎิบัติงานประจำโรงพยาบาลด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.รับสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน1อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ13,380บาท
2.วันเวลาและสถานที่รับสมัครสมัครได้ที่งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีม าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2561เวลา08.00-16.00น.เว้นวันหยุดราชการ
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1มีสัญชาติไทย
3.2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
3.3เป็นผู้เลื่อมในในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความริสุทธิ์ใจ
3.4ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3.5ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
3.6ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.7ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
3.8ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3.9ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.10ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.11ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.12ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.13ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
3.14ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทำความผิดทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
3.15ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

4.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
4.1ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4.2ปฏิบัติงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอด

5.เอกสารในการรับสมัคร
5.1สำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเนาใบประกอบโรคศิลปะจำนวน1ชุด
5.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุด
5.3สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุด
5.4รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน)จำนวน1ภาพ

6.การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ณห้องประชุมร.พ.ด่านขุนทดในวันนที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2561
6.1สอบปฏิบัติเวลา08.30-11.00น.
6.2สอบสัมภาษณ์เวลา13.30-16.00น.

7.ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2561

ประกาศรับสมัคร