โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา

 1 ธ.ค 2561    4,635 ครั้ง

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
- ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป รับเฉพาะเพศหญิง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4.พนักงานทั่วไป 11 อัตรา
-  มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5.พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

6.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

10. เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา
- ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4483-7100 ถึง 3ต่อ 2317

ประกาศรับสมัคร