โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครพนักงานบริการชั้น 1

 12 ก.ย 2562    7,249 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครพนักงานบริการชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
รับสมัคร บุคคลภายนอก (ชาย) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน แผนกส่งกำลังและบริการ (รับเงินเดือน 7,910 บาท และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 25 กันยายน 2562)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย มีอายุระหว่าง 18 - 35 ปี และต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)
3. ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
กำหนดการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 9 - 20 กันยายน 2562 ณ ห้องธุรการและกำลังพล ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น )
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 50 บาท
หลักฐานในการสมัคร โดยให้นำฉบับตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารมาอย่างละ 1 ชุด ดังนี้
1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มัคร และของบิดามารดา
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล
6. หนังสือสำคัญทางทหาร
กำหนดสอบภาควิชาการ, ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 1000 - 1600 (พร้อมประกาศผลฯ)
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7458 6669-70 ต่อ 44455

ประกาศรับสมัคร