โรงพยาบาลกลาง รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา

 7 ธ.ค 2560    2,639 ครั้ง

โรงพยาบาลกลาง รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- มีบุคลิกภาพดี และรักงานบริการ
- มีความอดทน
- มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
การปฏิบัติงาน
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 14.00น. หรือ 10.00น. – 16.00น.

อัตราค่าจ้าง
- ชั่วโมงละ 200 บาท เบิกค่าตอบแทนจริง 4 ชั่วโมง
(*** ปฏิบัติงาน 6 ชั่วโมง หรือจนกว่างานในความรับผิดชอบจะแล้วเสร็จ)

หลักฐานการสมัคร : (ส่งก่อนวันสัมภาษณ์)
- สำเนาใบปริญญา (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้ใบรับรองแทน)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- Transcript
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สัมภาษณ์:
วัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง โทร. 02-220-8000 ต่อ 10800,10801

ประกาศรับสมัคร