โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 12 อัตรา

 23 พ.ย 2561    4,424 ครั้ง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ การตลาด 3 (ระดับ 4) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ พัสดุ 3 (ระดับ 4) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

4. เจ้าหน้าที่ ซ่อมบ่ารุง 1 (ระดับ 2) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง

5. เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 (ระดับ 3) จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.) สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่ การพิมพ์ 2 (ระดับ 3) จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.) สาขาการพิมพ์และสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตได้

7. พนักงานสนับสนุนการผลิต (ระดับ 1) จำนวน 4 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2436493-4 ต่อ 55

ประกาศรับสมัคร