เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,963 ครั้ง

เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอ ร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงาน  จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่  (วุฒิไม่ต่ำกว่าป.4)

3. คนงานประจำขยะ จำนวน 5 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่   (วุฒิไม่ต่ำกว่าป.4)

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเอนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่   (วุฒิไม่ต่ำกว่าป.4) มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.034225572 ถึง 3

ประกาศรับสมัคร