เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 64 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    8,309 ครั้ง

เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)
4. พนักงานรถยนต์ 7 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)
5. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 31 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
2. พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท  (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
3. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท  (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
4. ภารโรง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
5. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
6. ผู้ดูแลเด็ก 7 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท  (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร