เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

 30 ส.ค 2562    3,709 ครั้ง

เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาสุขาภิบาล 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป
2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจาก หน่วยดับเพลิงของราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

3. คนสวน 3 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร