เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 30 มิ.ย 2562    3,592 ครั้ง

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน11,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

3. คนครัว (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน11,400 บาท
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน2 อัตรา ดังนี้
1. ภารโรง จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
-  ไม่จำกัดวุฒิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร