เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา

 12 มี.ค 2561    3,073 ครั้ง

เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครู

2.  ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู

3. บุคลากรสนับสนุนการสอน  จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7634-2078

ประกาศรับสมัคร