เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา

 5 ส.ค 2562    2,793 ครั้ง

เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) (มีคุณวุฒิตามที่กำหนด)
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5ปี)
1. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานดับเพลิง 5 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานเทศกิจ 2 อัตรา  (วุฒิม.3-มศ.3) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนงาน 5 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6.คนงานประจำรถขยะ 7 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. คนงาน (ประจำรถดูดสิ่งโสโครกและท่อระบายน้ำ) 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. คนงานประจำเรือ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. คนงาน (พ่นหมอกควัน) 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร