เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 30 ม.ค 2562    3,970 ครั้ง

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
1. คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน: 10000 บาท รวมค่าครองชีพ
2. คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง 2 อัตรา เงินเดือน: 10000 บาท รวมค่าครองชีพ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร