เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ 2 อัตรา

 12 เม.ย 2562    3,195 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร