เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา

 12 มี.ค 2561    4,312 ครั้ง

เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา
1. คนงานทั่วไป จำนวน 19 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (เพศชาย)
2. คนงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (เพศชาย)

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ก.ท. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ก.ท. รับรอง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 19-27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร