เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 2 ม.ค 2562    10,224 ครั้ง

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร