เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 7 อัตรา

 7 ส.ค 2562    4,137 ครั้ง

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000-15800 บาท
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (ตามสาขาที่ระบุ ดูสาขาได้ที่ผนวก ข)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000-15800 บาท
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (ตามสาขาที่ระบุ ดูสาขาได้ที่ผนวก ข)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000-15800 บาท
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (ตามสาขาที่ระบุ ดูสาขาได้ที่ผนวก ข)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
5. คนครัว จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562  (เว้นวันหยุดราชการ) (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร