เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 15 พ.ค 2561    10,890 ครั้ง

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
1 ตําแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้


2 ตําแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.และก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. และก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 1325 โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องชำระค่าธรรมเนียม คนละ 300 บาท เมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้

ประกาศรับสมัคร