เทศบาลตำบลในเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 3 ส.ค 2562    1,730 ครั้ง

เทศบาลตำบลในเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- เพศชาย วุฒิม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถประเภท บ.2 หรือ ท.2

2. พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- เพศชาย วุฒิม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถประเภท บ.2 หรือ ท.2

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
-  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5542-1034 ต่อ 23

ประกาศรับสมัคร