เทศบาลตำบลโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    2,369 ครั้ง

เทศบาลตำบลโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 11400-13285 บาท
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 10000 บาท
1. พนักงานวิทยุ 1 อัตรา (วุฒิม.3-ม.ศ.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)
2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา (มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด ดูในประกาศ)
3. พนักงานเทศกิจ 4 อัตรา (วุฒิม.3-ม.ศ.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)
4. นักการ 2 อัตรา (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
6. คนงาน 2 อัตรา (มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3807-8953 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร