เทศบาลตำบลโคกกลอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 11 ต.ค 2561    3,768 ครั้ง

เทศบาลตำบลโคกกลอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

3. พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 18-29 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7658-2145

ประกาศรับสมัคร