เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 7 ก.ค 2562    975 ครั้ง

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ   เงินเดือน 11,400 - 11,500 บาท
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป   เงินเดือน 10,000 บาท
1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 02-453-7136 ต่อ 111

ประกาศรับสมัคร